Ochrana osobných údajov

Je v spoločnosti Elfa Pharm s.r.o (ďalej len „Elfa Pharm“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

 1. Práva dotknutých osôb
  Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  Práva dotknutých osôb bližšie informácie
  Činnosť Elfa Pharm pri  napĺňani práv dotknutých osôb
  Oznámenie o porušení OOU dotknutej osoby

 2. Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
  Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.  
  Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Elfa Pharm dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

  • Informácie o spracúvaní OÚ - Zákonné vecné bremeno
  • Informácia o spracúvaní OÚ – BOZP
  • Informácia o spracúvaní OÚ – IT
  • Informácia o spracúvaní OÚ - Vstupy osôb
  • Informácia o spracúvaní OÚ - Výber dodávateľa
  • Informácia o spracúvaní OÚ - Vykonávanie podnikateľskej činnosti
  • Informácie o spracúvaní OÚ - Agenda dotknutých osôb
  • Informácie o spracúvaní OÚ - V zmysle registratúrneho poriadku
  • Informácie o spracúvaní OÚ –Internetová stránka

 

x
img

Produkt pridaný do košíka!

Produkt pridaný do wishlistu!